Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
W związku z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),art.13 ust.1 i 2 ,dalej: „RODO” Rozporządzenie RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: DATASYSYTEM Martin Kondziela z siedzibą w Gdańsku(80-035) Ptasia 33/13, e-mail:

biuro@data-system.pl, tel. kontaktowy: 663 404 988.

2) Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: dane podawane przez Kontrahentów są ściśle związane z procesem współpracy, polegającej na sprzedaży i reklamie oferowanych produktów oraz współpracy przez podmioty pośredniczące (konieczność zarejestrowania produktów w Urzędzie Skarbowym oraz w systemie producenta). Przetwarzane dane to:

- imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
- numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
- numer PESEL,
- dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
- numer rachunku bankowego.

Pozyskiwanie Państwa danych osobowych może następować również z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG  lub
KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych
dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.


3) Udostępnienie Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do obsługi współpracy pomiędzy firmą a Klientem (realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany z wykonaniem wdrożenia i instalacją zamówionych towarów, wystawienie faktur, wysłanie zgłoszenia urządzenia do właściwego urzędu, przedstawienie oferty, kontrola harmonogramu ustawowych operacji).
 

4)Okres przechowywania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obsługi serwisowej wdrażanych urządzeń, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po tym okresie dane są usuwane, a te występujące w formie papierowej likwidowane w niszczarce.


5) Uprawnienia osoby udostępniającej swoje dane osobowe. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:biuro@data- system.pl.


6)Prawo wniesienia skargi za naruszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

7)Sposób zabezpieczania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe są przechowywane w segregatorach oraz w bazie komputerowej, obsługiwanej przy użyciu programu „Serwisant”. Wszystkie komputery zawierające powyższe dane posiadają hasła dostępu, znane jedynie uprawnionym pracownikom firmy . W przypadku interwencji  serwisowych, z wykorzystaniem baz danych klientów i kopiowaniu ich na serwer firmowy; po likwidacji awarii dane są usuwane w ciągu 7 dni od zaistniałej czynności. Podczas wdrażania terminali płatniczych Pana/Pani dane wykorzystywane są jedynie do zawarcia umowy z firmą PayTel, która jest wysyłana w oryginale do dostawcy terminali i nie jest przez nas w żaden sposób kopiowana. Naszym obowiązkiem jest przechowywanie jedynie protokołów odbioru urządzenia, w którym zawarte są dane firmowe, takie ja imię nazwisko (nazwa firmy), adres instalacji urządzenia oraz NIP.